Sh. Vikas Goyal

  President
Vaish Education Society, Rohtak

Sh. Chander Garg

  General Secretry
Vaish Education Society, Rohtak

Sh. Pawan Mittal

  Treasurer
Vaish Education Society, Rohtak

Mr. Amit

7876089479

Dr. Rakesh Gupta

9812344450

Mr. Sunil Kumar

9354276692